Blog近期活動: 免費常用英文APP下載中!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

V 這個單字在台灣80%的學生都發錯音,半數老師不會糾正,所以只好自己來囉,

請參考實用英文發音單字矯正-第四集"V" 發音

 

vacancy (n.)
vacant (adj.)
vacation (n.)/(v.)
vaccine (n.)
vacuum (n.)/(v.)
vague (adj.)
vain (adj.)
valiant (adj.)
valid (adj.)
validity (n.)
valley (n.)
valuable (adj.)
value (n.)/(v.)
van (n.)
vanilla (n.)
vanish (v.)
vanity (n.)
vapor (n.)
variable (adj.)/ (n.)
variation (n.)
variety (n.)
various (adj.)
vary (v.)
vase (n.)
vast (adj.)
vegetable (n.)
vegetarian (n.)
vegetation (n.)
vehicle (n.)
veil (n.)/(v.) verb (n.)
verbal (adj.)/ (n.)
verge (n.)/(v.)
versatile (adj.)
verse (n.)
version (n.)
versus (prep.)
vertical (adj.)/ (n.)
very (1) (adv.)
very (2) (adj.)
vessel (n.)
vest (n.)
veteran (n.)
veterinarian/vet (n.)
veto (n.)/(v.)
via (prep.)
vibrate (v.)
vibration (n.)
vice (n.)
vice-president (n.)
vicious (adj.)
victim (n.)
victimize (v.)
victor (n.)
victorious (adj.)
victory (n.)
video (adj.)/ (n.)/(v.)
videotape (n.)/(v.)
view (n.)/(v.)
viewer (n.)
vigor (n.)
vigorous (adj.)
villa (n.)
village (n.)
villain (n.)
vine (n.)
wharf (n.)/(v.)
what (pron.)/ (adj.)
whatever (adj.)/(pron.)
whatsoever (adj.)/(pron.)
wheat (n.)
vinegar (n.)
vineyard (n.)
violate (v.)
violation (n.)
violence (n.)
violent (adj.)
violet (n.)/ (adj.)
violin (n.)
violinist (n.)
virgin (n.)/ (adj.)
virtual (adj.)
virtue (n.)
virus (n.)
visa (n.)
visible (adj.)
vision (n.)
visit (n.)/(v.)
visitor (n.)
visual (adj.)
visualize (v.)
vital (adj.)
vitality (n.)
vitamin (n.)
vivid (adj.)
vocabulary (n.)
vocal (adj.)/ (n.)
vocation (n.)
vocational (adj.)
vogue (n.)
voice (n.)/(v.)
volcano (n.)
volleyball (n.)
volume (n.)
voluntary (adj.)
volunteer (n.)/(v.)
vomit (n.)/(v.)
vote (n.)/(v.)
voter (n.)
vow (n.)/(v.)
vowel (n.)
voyage (n.)/(v.)
vulnerable (adj.)

    全站熱搜

    常用英文 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()